You are here

การศึกษา

 

 

การศึกษาหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน)

 

                                         

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน                              หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

 

                                          

แบบฟอร์มแจ้งวิธีการวัดและการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม

   

การศึกษาระดับปริญญา (นักศึกษาแพทย์)

 

                                        

                   Course syllabus               ทักษะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5     

                                                                                                                                                                                                          

                                                     

 

ประกาศ เรื่องแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เอกสารแนบ