You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ นายปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์

ขอแสดงความยินดีแก่ นายปริทัศน์  รัตนะวรรณาภรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เป็นวาระที่ 3 ติดต่อกัน) ทั้งนี้ตั้งเเต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป