You are here

ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการปรับระดับชั้นงาน

นางสาวไพจิตร ปกินำหัง  ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ระดับ ส.2  ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562