ข่าวประชาสัมพันธ์
ANNOUNCEMENT 

You are here

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่องแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เอกสารแนบ 

 

 

..............................................................................................

 ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563  

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี