Jump to Navigation
ผลงานวิจัย Publications
แหล่งทุนวิจัย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  (ดูทั้งหมด)
  กิจกรรมหน่วยงาน  (ดูทั้งหมด)
  ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน  (ดูทั้งหมด)

ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ศาสตราจารย์ประทักษ์  โอประเสริฐสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ลิงก์ที่น่าสนใจ

 


สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-201-1618, 02-201-1611, โทรสาร 02-201-1611
by Dr. Radut.