You are here

ทุนงบประมาณแผ่นดิน

การจัดเตรียมเพื่อจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

ข้อมูลทั่วไป
•   (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
•   การเตรียมการจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562
•   (ร่าง) แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
•   ตัวอย่าง โครงการบูรณาการ
•   แนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการ (เป้าหมายที่ 1 และเป้าหมายที่ 4)
•   สรุปความสัมพันธ์ตัวชี้วัด เป้าหมายที่ 1 – 4
•   สรุปหลักเกณฑ์การขอตั้งงบบูรณาการ ฯ ประจำปี 2560 (เป้าหมายที่ 1 – 4)
•   หนังสือแจ้งเตรียมการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปี 2562 (ฉบับที่ 2)
•   หนังสือแจ้งเตรียมการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปี 2562 (ฉบับที่ 3)

ตารางกำหนดเวลาทำงานเพื่อเตรียมโครงการวิจัยเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2562 ฉบับแก้ไข

การจัดเตรียมเพื่อจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 (เฉพาะกลุ่ม Spearhead)
ด้านเศรษฐกิจ
•   คู่มือการจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านเศรษฐกิจ
•   การประชุมหารือการจัดทำโปรแกรม Spearhead ด้านเศรษฐกิจ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมชีววัตถุ (Biologics)
•   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม
•   คู่มือการจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม
•   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม

   ตารางกำหนดเวลาทำงานเพื่อเตรียมโครงการวิจัยเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2562 (เฉพาะกลุ่ม Spearhead)

แบบเสนอแผน/โครงการ
•   รายละเอียดการแก้ไขไฟล์ template การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
•   แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
•   แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เป้าหมายที่ 1 2 และ 3)
•   แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เป้าหมายที่ 1 2 และ 3)
•   แบบเสนอโครงการ (Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เป้าหมายที่ 4)
•   มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำโครงการและการส่งข้อเสนอโครงการ
•   การเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562
•   Flow Chart การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (Spearhead)
•   Flow Chart การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (บูรณาการปกติ)
•   ตัวอย่างปัญหาในการกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504 หรือ 0-2201-0297