You are here

งานวิจัย/ผลงานวิจัย

งานวิจัย 10 อันดับที่ถูกอ้างอิงมากที่สุด

ผลงานวิจัยระดับภาควิชา

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2555 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2556
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2553 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2554
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2552 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2544
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2551 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2543
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2550 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2542
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2549 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2541
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2548 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2540
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2547 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2539
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2546 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2538
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2545 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล ปี 2537

 

ค้นหาข้อมูลผลงานวิจัยตีพิม์ระดับสากลจากฐานข้อมูล Scopus

ข่าวสารผลงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น

การเยี่ยมสำรวจพันธกิจวิจัย โดยมหาวิทยาลัยมหิดล_ปี 2553

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504 หรือ 0-2201-0297