You are here

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

      ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้คณะฯ        แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ของคณะฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุนฯดังต่อไปนี้

รายการ File Dowload
1. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ไดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

2. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
3. ขั้นตอนการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ
4. แนวปฏิบัติในการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้คณะฯ
5. ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอขอรับทุนรายได้คณะฯ
6. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนรายได้คณะฯ
7. บันทึกข้อความส่งรายงานความก้าวหน้า
8. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ
9. ตัวอย่างแบบบันทึกข้อความส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ
10. แบบฟอร์มการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
11. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ทุนรายได้คณะฯ
12. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
13. ใบสำคัญรับเงิน กรณี ค่าตอบแทนคนไข้
14. ตัวอย่างแผนการใช้จ่ายเงินตามหมวดเงินประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ
15. ใบรับรองหรือแทนใบเสร็จรับเงิน
16. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง
17. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้คณะฯ
18. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504 หรือ 0-2201-0297