Jump to Navigation

หลักเกณฑ์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     - แนวปฏิบัติการเสนอพิจารณาโครงการและงบประมาณงานวิจัยสำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน พ.ศ. 2558

     - หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบริการสำหรับโครงการวิจัยที่ขอเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน พ.ศ. 2558

     - การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

     - แนวปฏิบัติในการดำเนินงานบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

     - หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ให้คำปรึกษาด้านสถิติ (Statistics)

     - หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการตรวจ

     - การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2557)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

     - การดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก พ.ศ. 2561

     - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2561

     - หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

     - Criteria and Indirect Cost Rates for External Research Grants

     - การกำหนดวงเงินเพื่อบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560

     - การมอบอำนาจอนุมัติจัดหาและอนุมัติเบิกจ่าย

     - หลักเกณฑ์การจัดหาวัสดุ และค่าใช้สอยที่ใช้เงินอึดหนุนการวิจัย พ..ศ. 2560

     - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2561

     - หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยลัยมหิหล พ.ศ. 2560

     - แนวทางในการบริหารจัดการโครงการศึกษาวิจัยทางคลินิก

 

   หน่วยวิจัยทางคลินิก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Office: โทรศัพท์ 02-201-1638, 02-201-2618, 091-774-5530 (48511) โทรสาร 02-201-1638
OPD  : โทรศัพท์ 02-200-4028, 02-200-4029  โทรสาร 02-200-4028
 
by Dr. Radut.