Jump to Navigation

การขอใช้บริการ REDCap

 

เอกสารยื่นหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน

 mail Download  1. หลักเกณฑ์การใช้ REDCap

 mail Download  2. ขั้นตอนการขอใช้บริการ REDCAP

 mail Download  3. เอกสารประกอบการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล (Data Collection and Management) 

 mailDownload  4. ข้อตกลงและหลักปฏิบัติสำหรับผู็ใช่งานระบบ Research Electronic Data Capture (REDCAP)

 

เอกสารยื่นหน่วยวิจัยทางคลินิก

mailDownload  1. ขอ Username และ Password เพื่อทดลองใช้งานโปรแกรม REDCap (กรณียังไม่ผ่านการอนุมัติจากจริยธรรมการวิจัยในคน)

mailDownload  2. ขอความอนุเคราะห์เปิดสิทธิ์การใช้บริการระบบเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีผ่านการอนุมัติจากจริยธรรมการวิจัยในคน)

mailDownload  3. ขอต่ออายุโครงการ

mailDownload  4. ขอแจ้งปิดโครงการ หรือ ขอยกเลิกโครงการวิจัย หรือ ขอยุติโครงการวิจัย

 

 

   หน่วยวิจัยทางคลินิก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Office: โทรศัพท์ 02-201-1638, 02-201-2618, 091-774-5530 (48511) โทรสาร 02-201-1638
OPD  : โทรศัพท์ 02-200-4028, 02-200-4029  โทรสาร 02-200-4028
 
by Dr. Radut.