Jump to Navigation

สัญญา

 

enlightened Download   Flow ขั้นตอนการส่งสัญญาข้อตกลง CTA และ MTA

enlightened Download   ขั้นตอนการส่งสัญญาข้อตกลง CTA และ MTA

enlightened Download   Check List เอกสารที่ใช้ประกอบการส่งสัญญาข้อตกลงจากแหล่งทุนภายนอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

enlightened Download   บันทึกข้อความการส่งสัญญาข้อตกลง CTA (ฉบับร่าง)

enlightened Download   บันทึกข้อความการส่งสัญญาข้อตกลง MTA (ฉบับร่าง)

enlightened Download   บันทึกข้อความการส่งสัญญาข้อตกลง CTA Amendment (ฉบับแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม)

enlightened Download   บันทึกข้อความการส่งสัญญาข้อตกลง MTA Amendment (ฉบับแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม)

enlightened Download   บันทึกข้อความการส่งสัญญาข้อตกลง CTA (ฉบับลงนาม)

enlightened Download   บันทึกข้อความการส่งสัญญาข้อตกลง CTA Amendment (ฉบับลงนาม)

enlightened Download   บันทึกข้อความการส่งสัญญาข้อตกลง MTA (ฉบับลงนาม)

enlightened Download   บันทึกข้อความการส่งสัญญาข้อตกลง MTA Amendment (ฉบับลงนาม)

              
 
 


  หน่วยวิจัยทางคลินิก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Office: โทรศัพท์ 02-201-1638, 02-201-2618, 091-774-5530 (48511) โทรสาร 02-201-1638
OPD  : โทรศัพท์ 02-200-4028, 02-200-4029  โทรสาร 02-200-4028
 
by Dr. Radut.