Jump to Navigation

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Research Electronic Data Capture (REDCap)"

     หน่วยวิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Research Electronic Data Capture (REDCap)" โดยได้รับเกียรติจากคุณถิรดา กันยายน หัวหน้างานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีคุณกัลยพัชร ภู่สาระ นักวิชาการเวชสถิติ หน่วยวิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบขั้นตอนการขอใช้บริการและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม REDCap ให้สามารถนำไปใช้ในงานวิจัยได้จริง โดยมีแพทย์ พยาบาล นักวิจัยและบุคลาการทางการแพทย์ของคณะฯ เข้าร่วม
     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้อง 319 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  หน่วยวิจัยทางคลินิก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Office: โทรศัพท์ 02-201-1638, 02-201-2618, 091-774-5530 (48511) โทรสาร 02-201-1638
OPD  : โทรศัพท์ 02-200-4028, 02-200-4029  โทรสาร 02-200-4028
 
by Dr. Radut.