Jump to Navigation
       

        

    CITI Program For Mahidol University

 

 

ขอให้ผู้วิจัยรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยและหนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
           ข้อมูลเพิ่มเติม -> คลิก

 

          

 

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)


  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.