Jump to Navigation

 

              

              

 คู่มือการใช้งาน CITI PROGRAM(ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ม.มหิดล)

 

โครงการฉบับเต็มรูปแบบ (ว)กำหนดการยื่นเสนอโครงการวิจัยต้องส่งภายในวันที่25 ของทุกเดือนเพื่อพิจารณาในวันพุธที่ 3 ของเดือนถัดไป ส่วนโครงการอื่นๆที่ไม่เข้ารอบประชุม ส่งได้ไม่กำหนด

          

 

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)


  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.