Jump to Navigation

การตอบข้อแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

การตอบข้อแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

1.บันทึกข้อความการตอบข้อแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ให้ระบุข้อความต่างๆตามแบบฟอร์มที่แนบไว้   download

2.กรณีมีข้อแก้ไขในโครงการวิจัย 
      2.1 บันทึกข้อความที่ตอบข้อเสนอแนะกรุณาใส่ข้อความส่วนที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมและระบุเลขหน้าให้ชัดเจน
      2.2 Highlight ข้อความที่ปรับปรุงแก้ไขในแบบเสนอโครงการและเอกสารต่างๆที่ได้แก้ไข
      2.3 แบบเสนอโครงการ, เอกสารชี้แจง, แบบสอบถาม, อื่นๆ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ระบุ Version……Date……. เช่น Version 2 Date 29/1/2562 ในทุกหน้า
      2.4 กรณีโครงการที่มีอาจารย์ที่ปรึกษา เอกสารโครงการที่มีการตอบข้อแก้ไขขอให้มีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้งในบันทึกตอบข้อเสนอแนะและในหน้าสุดท้ายของตัวโครงการ เพื่อแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

***ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มตอบข้อเสนอแนะ download ***  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.