Jump to Navigation

การตอบข้อแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

การตอบข้อแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

1.บันทึกข้อความการตอบข้อแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ให้ระบุข้อความต่างๆตามแบบฟอร์มที่แนบไว้   download

2.กรณีมีข้อแก้ไขในโครงการวิจัย 

      - บันทึกข้อความที่ตอบข้อเสนอแนะกรุณาใส่ข้อความส่วนที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมและระบุเลขหน้าให้ชัดเจน

      - highlight และติด post-it ตามเลขหน้าที่เพิ่มเติมข้อความในแบบเสนอโครงการและเอกสารต่างๆที่ได้แก้ไข

      - กรณีโครงการที่มีอาจารย์ที่ปรึกษา เอกสารโครงการที่มีการตอบข้อแก้ไขขอให้มีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้งใน บันทึกตอบข้อเสนอแนะและในหน้าสุดท้ายของตัวโครงการ เพื่อแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

3.ยื่นส่งเอกสาร 1 ชุด พร้อม CD ข้อมูลที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

***ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มตอบข้อเสนอแนะ download ***  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.