Jump to Navigation

การจัดอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน

เดือนสิงหาคม 2562

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย ปี 2562 (รอบที่ 3)
วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562   เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องบรรยาย 622  ชั้น 2  อาคารเรียนรวม  

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 30 กรกฎาคม 2562  
ปิดรับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ 
(ในกรณี มีที่นั่งว่าง สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้วันอบรม)
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เดือนพฤษภาคม 2562

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย ปี 2562 (รอบที่2)
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องบรรยาย 622  ชั้น 2  อาคารเรียนรวม  

ปิดรับสมัคร

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

กำหนดการอบรม

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย ปี 2562 (รอบที่1)
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องบรรยาย 623  ชั้น 2  อาคารเรียนรวม

        
ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เดือนเมษายน 2561

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย ปี 2561 (รอบที่ 1)

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

ณ ห้อง 623 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 

***ปิดรับสมัครเนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเต็มจำนวนแล้ว**

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

เดือนกันยายน 2560

1.ขอเชิญผู้วิจัยที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักจริยธรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย

วันที่ 8 กันยายน 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 518 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

***เปิดรับเฉพาะนักวิจัยเท่านั้น***    

 

ผู้วิจัยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี้      

รายละเอียดเพิ่มเติม    http://med.mahidol.ac.th/research/th/ethics/news/08072017-1253-th

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เดือนสิงหาคม 2560

1.อบรมเชิงวิชาการ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) ครั้งที่ 2/2560

   วันที่ 22 สิงหาคม 2560   ห้อง 910C    ชั้น 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

   ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,800 บาท

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   นางสาวปวีณา ปิ่นเงิน  งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร 02-2012193, 02-2011542

 

download ใบสมัคร

download  กำหนดการอบรม

 

 

 

 

 

เดือนพฤษภาคม 2560 

1.โครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ รุ่นที่ 2/2560  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 8:30—16:30 น.

ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สมัครได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmVzxVjb7ysnlSxzQIBAIKBpdnC95a...

   หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.