Jump to Navigation

คณะกรรมการจริยธรรม

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รายนามคณะกรรมการ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย รองประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา กรรมการ
ศาสตราจารย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล กรรมการ
ศาสตราจารย์สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล กรรมการ
ศาสตราจารย์รุจา ภู่ไพบูลย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ธีรธร พูลเกษ กรรมการ
รองศาสตราจารย์รัตนา สายพานิชย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์จรรยา เศรษฐบุตร กรรมการ
รองศาสตราจารย์โฉมชบา สิรินันทร์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีพรรณ โสภณสฤษฎ์สุข กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี กรรมการ
ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ กรรมการ
นางสาววันเพ็ญ จามรวงศ์ ผูํช่วยเลขานุการ

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำส่วนงานและชุดกลางมหาวิทยาลัยมหิดล 31 พ.ค. 2560    ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 11 พ.ย. 2559  ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 7 ก.ค. 2558   ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดาวน์โหลดเอกสาร  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.