Jump to Navigation

โครงการวิจัยที่ได้รับการสุ่มตรวจประจำปี 2561 (แยกตามภาควิชา/สังกัดวิชา)

ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อและชื่อโครงการวิจัยของท่าน ที่ถูกสุ่มตรวจประจำปี 2561 โดยคลิกที่ภาควิชา/สังกัดที่ท่านอยู่ จากด้ายล่าง
1. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2. กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์-หลักสูตรโภชนศาสตร์
3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ภาควิชารังสีวิทยา
5. คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7. ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
8. ฝ่ายการพยาบาล  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
9. ฝ่ายการพยาบาล อาคารหลัก
10. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
11. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
12. ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
13. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
14. ภาควิชาจักษุวิทยา
15. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
16. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
17. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
18. ภาควิชาพยาธิวิทยา
19. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
20. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
21. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
22. ภาควิชาศัลยศาสตร์
23. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
24. ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
25. ภาควิชาอายุรศาสตร์
26. สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.