Jump to Navigation

หลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

         หลังได้รับการรับการรับรอง          

                เปลี่ยนชื่อโครงการวิจัยหลัก

                เพิ่มชื่อโครงการวิจัยย่อย   *ขอให้ผู้วิจัย ส่งขอเป็นโครงการใหม่*

                เปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการหลัก

                เปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการย่อย

                เพิ่มชื่อผู้ร่วมวิจัย

                รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (SAE) ภายนอกคณะฯ

                รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (SAE) ภายในคณะฯ

                รายงานแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Amendment)

                รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (Protocol Deviation)

                รายงานผลการดำเนินงาน/แจ้งปิดโครงการ/ต่ออายุโครงการ

 

*** กรณีที่เป็นโครงการวิจัยของบริษัทเอกชนหรือโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทเอกชน เก็บค่าธรรมเนียม 2,000 บาทต่อ 1 โครงการวิจัย     

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน download  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.