Jump to Navigation

คำสั่ง/ประกาศ

             คำสั่งและประกาศต่างๆจากหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน

ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามแนวทางการขอรับรองโครงการวิจัยและการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน 25 ก.ค. 60

ระยะเวลาการรับรอง การอบรมทางจริยธรรมการวิจัยในคน 13 มิ.ย. 60

หนังสือแสดงการยอมรับ/ต่ออายุการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา 7 ธ.ค. 59

ขอแจ้งให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่เป็นการทดลองทางคลินิก ต้องผ่านการอบรมทางด้านการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์,ด้านจริยธรรมการวิจัยและทดลองในมนุษย์,ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 7 ธ.ค. 59

เปลี่ยนแปลงประธานและแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ลงวันที่ 11 พ.ย. 59

 ขอเอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณารับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน   ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2559

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจะทำการสุ่มตรวจเอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย (Patient/Participant Information Sheet),หนังสือยืนยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form)     ลงวันที่ 16 มี.ค. 2559

 กำหนดอายุเด็กในการขอความยินยอมเข้าร่วมวิจัย   ลงวันที่ 1 ก.ค. 2559

 หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์จากภายนอกคณะฯ   ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ค. 2549

 หลักเกณฑ์อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการเสนอขอจริยธรรมการวิจัยในคน 2551  ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ค. 2551

 แจ้งการทำลายเอกสารโครงการที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน   ลงวันที่ 15 ก.ค. 2559

   หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.