Jump to Navigation

อัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

อัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

1. กรณีที่เป็นโครงการวิจัยของบุคคลภายนอกคณะฯ ในอัตรา 600 บาทต่อ 1 โครงการวิจัย

2. กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่เป็นของบริษัทเอกชนหรือโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทเอกชน ในอัตรา 10,000 บาทต่อ 1 โครงการ

3. กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่เป็นของบริษัทเอกชนหรือโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว ที่ต้องการให้คณะกรรมการพิจารณาเอกสารหรือรายงานการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง/เพิ่มเติมโครงการวิจัย (Amendment), ปรับปรุงคู่มือผู้วิจัย (Investagator' brochure), รายงานความก้าวหน้าและต่ออายุใบรับรอง, รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (Serious adverse event) ในอัตรา 2,000 บาทต่อ 1 โครงการ

 

ขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

1. ชำระค่าธรรมเนียม 2 ช่องทาง    

           1.เช็คสั่งจ่ายในนาม ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือ FACULTY OF MEDICINE, RAMATHIBODI  HOSPITAL, MAHIDOL UNIVERSITY

           2.โอนเข้าบัญชีธนาคาร “ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  หรือ FACULTY OF MEDICINE, RAMATHIBODI HOSPITAL, MAHIDOL UNIVERSITY เลขที่บัญชี 026-211222-9 สาขา รามาธิบดี ” พร้อมแนบใบนำฝาก (Pay In Slip) ด้วยทุกครั้ง

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและพิมพ์รายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน    download

3. ติดต่อชำระเงิน พร้อมแนบแบบฟอร์มการจ่ายค่าธรรมเนียมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และรับใบเสร็จที่ฝ่ายงานคลัง ชั้น ๓ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

4. ส่งเอกสารโครงการวิจัย พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.