Jump to Navigation

ใบรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ

ใบรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (กรณีเป็นแพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด, นักศึกษา)

ใบรับรองการเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย (กรณีเป็นบุคคลภายนอก จะต้องที่ผู้ร่วมโครงการวิจัย หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอยู่ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)               

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม



  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.