Jump to Navigation

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 2559

 

    ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เวลา หมายเหตุ
1/2559 20 มกราคม 2559 08.30 - 13.00 น. -
2/2559 17 กุมภาพันธ์ 2559 08.30 - 13.00 น. -
3/2559 16 มีนาคม 2559 08.30 - 13.00 น. -
4/2559 20 เมษายน 2559 08.30 - 13.00 น. -
5/2559 18 พฤษภาคม 2559 08.30 - 13.00 น. -
6/2559 15 มิถุนายน 2559 08.30 - 13.00 น. -
7/2559 13 กรกฎาคม 2559 08.30 - 13.00 น. -
8/2559 17 สิงหาคม 2559 08.30 - 13.00 น. -
9/2559 21 กันยาคม 2559 08.30 - 13.00 น. -
10/2559 19 ตุลาคม 2559 08.30 - 13.00 น. -
11/2559 16 พฤศจิกายน 2559 08.30 - 13.00 น. -
12/2559 21 ธันวาคม 2559 08.30 - 13.00 น. -

   หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.