Jump to Navigation

เพิ่มชื่อผู้ร่วมวิจัย

      เพิ่มชื่อผู้ร่วมวิจัย     

1.บันทึกข้อความขอเพิ่มผู้ร่วมวิจัย (พร้อมระบุเหตุผล) และแบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดการวิจัย   download

2.แบบเสนอโครงการที่ update ข้อมูล (โครงการฉบับเต็มรูปแบบ ว, ภาคเอกชนสนับสนุน ท)

3.เอกสารประกอบ 6 ที่ update ข้อมูล (โครงการฉบับย่อ ย)

4.สำเนาเอกสารรับรอง

 

       เอกสารที่ยื่นส่ง          

1.โครงการวิจัยชุด(ท) ยื่นส่งเอกสารทั้งหมด (ต้นฉบับ 1 ชุด, สำเนา 1 ชุด)

   โครงการวิจัยชุด(ว,ย) ยื่นส่งเอกสารทั้งหมด (ต้นฉบับ 1 ชุด)

2.CD/DVD ข้อมูลเอกสารทั้งหมดในแบบฟอร์ม (file word) จำนวน 1 แผ่น

3.โครงการวิจัยชุด(ท) ยื่นส่งภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อพิจารณาในวันพุธที่ 3 ของเดือนถัดไป

   โครงการวิจัยชุด(ย,ว) โครงการไม่เข้ารอบประชุมประจำเดือน ผู้วิจัยสามารถยื่นส่งโครงการทุกเมื่อ

4.ยื่นส่งเอกสารทั้งหมด ที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 360  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.