Jump to Navigation

รายงานขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดการวิจัย (Amendment)

       รายงานขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดการวิจัย (Amendment)        

            แบบฟอร์ม          

1.บันทึกข้อความขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดการวิจัย    

2.แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดการวิจัย   download

3.แบบเสนอโครงการที่ update ข้อมูล

4.สำเนาเอกสารรับรอง

 

            เอกสารที่ยื่นส่ง          

1.โครงการวิจัยชุด(ท) ยื่นส่งเอกสารทั้งหมด (ต้นฉบับ 1 ชุด, สำเนา 1 ชุด)

   โครงการวิจัยชุด(ว,ย) ยื่นส่งเอกสารทั้งหมด (ต้นฉบับ 1 ชุด)

2.CD/DVD ข้อมูลเอกสารทั้งหมดในแบบฟอร์ม (file word) จำนวน 1 แผ่น

3.โครงการวิจัยชุด(ท) ยื่นส่งภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อพิจารณาในวันพุธที่ 3 ของเดือนถัดไป

   โครงการวิจัยชุด(ย,ว) โครงการไม่เข้ารอบประชุมประจำเดือน ผู้วิจัยสามารถยื่นส่งโครงการทุกเมื่อ

4.ยื่นส่งเอกสารทั้งหมด ที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 360  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.