Jump to Navigation

เปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย

                 เปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย                  

1.จดหมายบันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย (เอกสารประกอบ 12)    download

2.แนบเอกสารรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ฉบับจริง) 

   กรณีเปลี่ยนชื่อโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  แนบเอกสารรับรองฉบับจริงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

   กรณีเปลี่ยนชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง แนบเอกสารรับรอง เฉพาะ เอกสารที่จะเปลี่ยน

3.แนบโครงการวิจัย ฉบับ update ชื่อโครงการวิจัย

4.ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย และ มีการปรับปรับเปลี่ยนรายละเอียดการวิจัยด้วย สามารถใช้แบบฟอร์ม รายงานการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยอย่างเดียวได้  downlond

    การยื่นส่ง   

1.ยื่นส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด)

2.CD/DVD ข้อมูลเอกสารทั้งหมดในแบบฟอร์ม (file word) จำนวน 1 แผ่น

3.การเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย ต้องเป็นโครงการที่ยังไม่รับการตีพิมพ์

4.ผู้วิจัยต้องไม่ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวิธีดำเนินการวิจัยหรือสาระสำคัญของการวิจัยไปจากโครงการวิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

5.โครงการไม่เข้ารอบประชุมประจำเดือน ผู้วิจัยสามารถยื่นส่งโครงการทุกเมื่อ

6.ยื่นส่งเอกสารทั้งหมด ที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 360  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.