Jump to Navigation

เปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการหลัก

                 เปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย                  

1.จดหมายบันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการหลัก    download

2.แนบเอกสารรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ฉบับจริง) 

3.แนบโครงการฉบับ update ชื่อห้วหน้าโครงการ

4.ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัยพร้อมกับเปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการ ให้แนบเอกสารขอเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัยเพิ่มเติมมาด้วย (เอกสารประกอบ12download

 

     การยื่นส่ง     

1.ยื่นส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด)

2.CD/DVD ข้อมูลเอกสารทั้งหมดในแบบฟอร์ม (file word) จำนวน 1 แผ่น

3.กรณีเปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยเดิม จะต้องชี้แจงเหตุผลของการเปลี่ยนหัวหน้าโครงการให้ชัดเจนในจดหมายบันทึกข้อความ 

5.โครงการไม่เข้ารอบประชุมประจำเดือน ผู้วิจัยสามารถยื่นส่งโครงการทุกเมื่อ

6.ยื่นส่งเอกสารทั้งหมด ที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 360  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.