Jump to Navigation

ยื่นเสนอโครงการใหม่

การยื่นเสนอโครงการใหม่

1.กรณีที่ผู้วิจัยยื่นเสนอโครงการฉบับเต็มรูปแบบ (Full board review)

                 เป็นโครงการที่เก็บข้อมูลไปข้างหน้า มีการสัมผัสตัวผู้ป่วย เช่น มีการเจาะเลือด วัดความดัน ฯลฯ  

          ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Thai

           ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Eng

2.กรณีที่ผู้วิจัยยื่นเสนอโครงการฉบับย่อ (Expedited review)

                 เป็นโครงการที่เป็นบทความ บทสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ศึกษาวิจัยข้อมูลย้อนหลัง และสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์

        ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Thai

         ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Eng

 

3.กรณีโครงการวิจัยของผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน

         ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

4.กรณีที่ผู้วิจัยยื่นเสนอรายงานผู้ป่วยเฉพาะราย (Case report)

         ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 

   หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.