Jump to Navigation

ยื่นเสนอโครงการใหม่

การยื่นเสนอโครงการใหม่

1.กรณีที่ผู้วิจัยยื่นเสนอโครงการฉบับเต็มรูปแบบ (Full board review)

                 เป็นโครงการที่เก็บข้อมูลไปข้างหน้า มีการสัมผัวตัวผู้ป่วย เช่น มีการเจาะเลือด วัดความดัน ฯลฯ  

          ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

      

2.กรณีที่ผู้วิจัยยื่นเสนอโครงการฉบับย่อ (Expedited review)

                 เป็นโครงการที่เป็นบทความ บทสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ศึกษาวิจัยข้อมูลย้อนหลัง และสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์

        ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

3.กรณีโครงการวิจัยของผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน

         ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

4.กรณีที่ผู้วิจัยยื่นเสนอรายงานผู้ป่วยเฉพาะราย (Case report)

         ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 

   หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.