Jump to Navigation

ขอเชิญผู้วิจัยเข้าร่วมการอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย" ปี 2562 (รอบที่1)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย ปี 2562 (รอบที่1)
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องบรรยาย 623  ชั้น 2  อาคารเรียนรวม

 

ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว

   หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.