Jump to Navigation

ขอเชิญผู้วิจัยเข้าร่วมการอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย" ปี 2561 (รอบที่1)

ขอเชิญผู้วิจัยเข้าร่วมอบรม หลักจริยธรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย ปี 2561 (รอบที่1)

ในวันที่ 19 เมษายน 2561  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 623 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

***เปิดรับเฉพาะผู้ที่จะทำวิจัยเท่านั้น***    

ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม

 

ผู้วิจัยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี้

 

 

   หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.