Jump to Navigation

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย รอบที่2 ปี 2562

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย รอบที่ 2 ปี 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 
2. กำหนดการอบรม

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 092-1978790  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.