Jump to Navigation

ประกาศ แจ้งผู้วิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มรอบพิจารณาโครงการวิจัย ฉบับเต็มรูปแบบและภาคเอกชนสนับสนุน

เรียนผู้วิจัยทุกท่าน

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ได้เพิ่มรอบการพิจารณาโครงการฉบับเต็มรูปแบบ และภาคเอกชนสนับสนุน เป็น  2 รอบ

                         รอบที่ 1  ศุกร์ที่ 1 ของเดือน       ผู้วิจัยส่งเอกสารก่อน วันที่ 10 ของเดือน

                                                                นำเอกสารเข้ารอบประชุม รอบที่1 ของเดือนถัดไป

                  รอบที่ 2  พุธที่ 3 ของเดือน       ผู้วิจัยส่งเอกสารก่อน วันที่ 25 ของเดือน

                                                                นำเอกสารเข้ารอบประชุม รอบที่2 ของเดือนถัดไป

 

 

   หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.