Jump to Navigation

ขอเชิญผู้วิจัยร่วมอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย" วันที่ 8 ก.ย. 2560

ขอเชิญผู้วิจัยที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักจริยธรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย

วันที่ 8 กันยายน 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง 518 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

***เปิดรับเฉพาะนักวิจัยเท่านั้น***    

 

ผู้วิจัยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี้      

 

 

 

   หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.