Jump to Navigation

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย รอบที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย รอบที่ 3 ปี 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562
2. กำหนดการอบรม

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 02-2012772, 02-2010388, 092-1978790  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.