Jump to Navigation

แจ้งรายชื่อโครงการวิจัยที่เข้ารอบประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.