Jump to Navigation

สุ่มตรวจโครงการวิจัย

เอกสารที่ใช้ในการรายงานผลโครงการวิจัยที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนสุ่มตรวจ 

1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งเอกสารรายงานผลโครงการวิจัยที่สุ่มตรวจ        download

2. แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี (Annual Report)         download

3. เอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Patient/Participant Information Sheet)       

4. หนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form/Assent Form)

5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

 ***  ขอให้ผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (ตามแบบฟอร์มข้างบน) และรวบรวม หนังสือหนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form) โดยผู้วิจัยสามารถเลือกรูปแบบการส่งได้ดังนี้

รูปแบบที่ 1   ส่งเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ     คลิก

รูปแบบที่ 2   นำเอกสารทั้งหมดใส่ซองมาที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน 

รูปแบบที่ 3   จัดส่งบันทึกข้อความส่งเอกสารรายงานผลโครงการวิจัยที่สุ่มตรวจ พร้อมระบุ วัน เวลา สถานที่ที่สะดวกให้เข้าติดามตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย (visit site) และตรวจสอบ หนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form/Assent Form) ที่รวบรวมไว้ (ระบุวัน เวลา สถานที่มาในบันทึกข้อความ)
 

ตรวจสอบรายชื่อโครงการวิจัยที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนสุ่มตรวจ ปี 2562   
ขอขยายระยะเวลาการส่งโครงการวิจัยที่สุ่มตรวจ ไปจนถึง วันที่ 15 เมษายน 2563  (ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)
 

ตรวจสอบรายชื่อโครงการวิจัยที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนสุ่มตรวจ ปี 2561

   หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.