Jump to Navigation

งานห้องปฏิบัติการวิจัย

งานห้องปฏิบัติการวิจัย

          สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรมได้มีการจัดแบ่งหน่วยงานออกเป็นงานต่างๆ คือ งานห้องปฏิบัติการวิจัย งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก และงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

งานห้องปฏิบัติการวิจัย มีหน้าที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรของคณะฯ โดยให้การสนับสนุนในด้านห้องปฏิบัติการ เครื่องมือการวิเคราะห์ต่างๆ บุคลากรช่วยงานวิจัย และบริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ต่างๆ  งานห้องปฏิบัติการวิจัย แบ่งเป็นหน่วยวิจัยย่อย 4 หน่วยได้แก่

     หน่วยวิจัยชีวโมเลกุล (Molecular Biology Unit)
                ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล และห้องปฏิบัติการ Microarray
                -  
ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล เป็นห้องปฏิบัติการที่มีการแบ่งเป็นพื้นที่ย่อยสำหรับการสกัด RNA,   DNA, เตรียม Master mix สำหรับงาน Polymerase chain reaction (PCR), วิเคราะห์ DNA, วิเคราะห์ RNA และวิเคราะห์ลำดับเบสของ DNA และ Gene Scan (Sequencing Unit) ซึ่งมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในงานวิจัย
                 - ห้องปฏิบัติการ Microarrays เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาชุดของยีนที่มีความเกี่ยวข้องกับโรค ซึ่งในการศึกษายีน 1 ชุด สามารถวิเคราะห์ยีนจำนวนมากพร้อมๆ กัน โดยใช้เทคโนโลยี Microarrays เช่น การวิเคราะห์ expression profile ของ genes โดยใช้ RNA chip และวิเคราะห์ SNP, DNA copy number และ mutation โดยใช้ DNA chip ซึ่งมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในงานวิจัย
       

      หน่วยวิจัยเซลล์ (Cell Culture Unit)
              ประกอบด้วยพื้นที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell culture laboratory), ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell laboratory) และห้อง Flow Cytometry
              - ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell culture laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ต่างๆ เช่น Mesenchymal stem cell, เซลล์กระดูก, เซลล์ไขมัน, fibroblast, muscle, thyroid tumor, lymphocyte  และ cell line ต่างๆ เพื่อทดสอบด้าน cytotoxicity เป็นต้น
             
ห้องปฏิบัติการเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการเพาะเลี้ยงและขยายเพิ่มจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดชนิดต่างๆ สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทางระบบโลหิตวิทยารวมถึงโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น 
                 
ห้องปฏิบัติการเซลล์ต้นกำเนิดนั้นจะมีลักษณะเฉพาะต่างจากห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ คือ มีสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นห้องสะอาด หรือที่มักเรียกกันทั่วไปว่า “ห้องคลีนรูม” (Clean room) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการทำงานทั่วไปนั้น จะมีอนุภาคหรือสิ่งปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองและเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ซึ่งอนุภาคหรือสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการดำเนินการเพาะเลี้ยงตลอดจนการขยายจำนวนเซลล์ต้นกำเนิด ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้อง ได้แก่ ทิศทางการไหลเวียนอากาศ การกรองอนุภาคของอากาศ ความดัน อุณหภูมิ และความชื้น
                  - ห้องปฏิบัติการ Flow Cytometry เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของเซลล์ และวิเคราะห์ปริมาณของเซลล์ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ โดยใช้เทคโนโลยี Flow cytometry เช่น การศึกษาชนิดของเซลล์ในเลือด หรือเซลล์จากการเพาะเลี้ยงโดยการวิเคราะห์ surface marker ต่างๆ บนผิวเซลล์ การศึกษา intracellular cytokine expression ใน stimulated peripheral blood lymphocyte เป็นต้น

 

หน่วยวิจัยชีวเคมีและเคมีวิเคราะห์ (Biochemistry and Analysis Unit)

              เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์หาระดับปริมาณสารหรือ metabolite ของสาร หรือวัด kinetic ของเอ็นไซม์ในตัวอย่าง Biological fluid เพื่อให้ทราบถึงกลไกการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุล

 

       หน่วยวิจัยจุลชีววิทยา (Microbiology Unit)
               เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยทางด้านจุลชีววิทยาและการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น

  • Drug  sensitivity testing  สำหรับ bacteria และ fungus
  • เพาะและแยกชนิด แบคทีเรีย และเชื้อรา จาก clinical specimen เฉพาะที่เป็นงานวิจัย
  • วิเคราะห์ปริมาณและชนิดจุลินทรีย์ในอาหารและน้ำ
  • งานทางด้านอณูชีววิทยา  โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น  PCR, Hybridization, RFLP, DNA cloning ฯลฯ  เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย


สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-201-1618, 02-201-1611, โทรสาร 02-201-1611
by Dr. Radut.