Jump to Navigation

กำหนดประชุมกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำเดือนกันยายน

ประชุมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำเดือนกันยายน 2557 คือวันที่ 24 กันยายน 2557สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-201-1618, 02-201-1611, โทรสาร 02-201-1611
by Dr. Radut.