Jump to Navigation

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2557                                                    ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2556

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2555                                                    ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2554

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2553                                                    ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2552

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2551                                                    ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2550

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2549                                                    ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2548

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2547                                                    ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2546

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2545                                                    ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2544สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-201-1618, 02-201-1611, โทรสาร 02-201-1611
by Dr. Radut.