ดาวน์โหลด
เอกสารการประเมิน/การจัดการความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน/รายงานประจำปี/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ
การอบรม
วิทยากรภายใน/ภายนอกคณะฯ
 

   

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)   
   ข่าวสมัครงาน  (ดูทั้งหมด)  

 

งานบริหารความเสี่ยงมีความประสงค์รับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 อัตรา 

รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์  ที่รับการสัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2558

งานบริหารความเสี่ยงกำลังเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

   บทความด้านความเสี่ยง   (ดูทั้งหมด)