บทความด้านความเสี่ยง   (ดูทั้งหมด)  

 

You are here

ความเสี่ยงไม่ได้หมายถึงเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือการไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพียงเท่านั้น แต่...

COSO หรือ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission เป็นองค์กรที่เกิดจากการ...

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง มีโอกาสที่จะประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งท...

ประเทศไทยมีการบริหารจัดการหลายภาคส่วน เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านเหมือนกับอาร...

By Varunee Pridanonda  and Vilaiporn Taweelappontong 

      ความหมาย วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของ COSO  เขียนโด...

ข้อมูลทั้งหมดของรายงานสามารถใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในส่วนของส...

หากองค์กรพิจารณาระบบบริหารความเสี่ยงเป็นระบบใหญ่ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริห...

บทสรุปการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง COSO ERM สำหรับผู้บริหาร  ฉบับภาษาไทย

เนื่องจากระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที...