ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

งานบริหารความเสี่ยงได้รวบรวมสถิติการเข้าถึงและสรุปผลเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง ปี 2561

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ในกระบวนการทีสำคัญของหน่วยงาน...

งานบริหารความเสี่ยงได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ปี 2560

ภาพการประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี ปี 2560 หัวข้อ "โตโต๊โต SECOND GROWTH SPURT"

งานบริหารได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานด้านสนับสนุนใน การประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี ปี 2560 หัวข้อ "โตโต๊โต SECOND...

การควบคุมภายใน

กำหนดส่งข้อมูล ภายใน วันที่ 20 มกราคม 2560

กำหนดส่งข้อมูล ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดส่งข้อมูล ภายใน วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

การประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำ ปีงบประมาณ 2560

กำหนดส่งข้อมูล  ภายในวันที่  13 พฤษภาคม  2559

...

งานบริหารความเสี่ยงได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion)ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจน...

งานบริหารความเสี่ยงได้สรุปผลการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2558 ...

การติดตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1-2 กำหนดส่งข้อมูล  ภายในวันที่  15...

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้จากที่นี่

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงคณะฯ ปีงบประมาณ 2558 เสร็จสิ้นแล้ว

 

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 กำหนดส่งข้อมูล ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

...

การติดตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 3-4 กำหนดส่งข้อมูล  ภายในวันที่ 26 มิถุนายน...