ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)   

You are here

งานบริหารความเสี่ยงในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบได้จัดการบรรยายในหัวข้อ  เรื่อง “แนวทางการประเมินระบบควบคุมภ...

โดย รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

Emergency Call งานบริหารความเสี่ยง

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยงภาควิชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

กำหนดส่งข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

กำหนดส่งข้อมูล ภายใน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

งานบริหารความเสี่ยงได้รวบรวมสถิติการเข้าถึงและสรุปผลเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง ปี 2562

งานบริหารความเสี่ยงได้รวบรวมสถิติการเข้าถึงและสรุปผลเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง ปี 2561

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ในกระบวนการทีสำคัญของหน่วยงาน...

งานบริหารความเสี่ยงได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ปี 2561

ภาพการประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี ปี 2560 หัวข้อ "โตโต๊โต SECOND GROWTH SPURT"

งานบริหารได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานด้านสนับสนุนใน การประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี ปี 2560 หัวข้อ "โตโต๊โต SECOND...

การควบคุมภายใน

กำหนดส่งข้อมูล ภายใน วันที่ 20 มกราคม 2560

Pages