ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)   

You are here

งานบริหารความเสี่ยงในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบได้จัดการบรรยายในหัวข้อ  เรื่อง “แนวทางการประเมินระบบควบคุมภ...

โดย รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

Emergency Call งานบริหารความเสี่ยง

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยงภาควิชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

กำหนดส่งข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

กำหนดส่งข้อมูล ภายใน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

งานบริหารความเสี่ยงได้รวบรวมสถิติการเข้าถึงและสรุปผลเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง ปี 2562

งานบริหารความเสี่ยงได้รวบรวมสถิติการเข้าถึงและสรุปผลเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง ปี 2561

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ในกระบวนการทีสำคัญของหน่วยงาน...

งานบริหารความเสี่ยงได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ปี 2561

ภาพการประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี ปี 2560 หัวข้อ "โตโต๊โต SECOND GROWTH SPURT"

งานบริหารได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานด้านสนับสนุนใน การประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี ปี 2560 หัวข้อ "โตโต๊โต SECOND...

การควบคุมภายใน

กำหนดส่งข้อมูล ภายใน วันที่ 20 มกราคม 2560

กำหนดส่งข้อมูล ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดส่งข้อมูล ภายใน วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

การประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำ ปีงบประมาณ 2560

กำหนดส่งข้อมูล  ภายในวันที่  13 พฤษภาคม  2559

...

Pages