ภาพกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)                                                                                                          

 

You are here

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา (สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง Risk Coordinator- RCo 1 และ Key Person)  เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โถงหน้าห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก

งานบริหารความเสี่ยงในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบได้จัดชี้ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)” ในระดับวิทยาเขตพญาไท  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้อองประชุม 910B ช้ัน 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา (สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง Risk Coordinator- RCo 1 และ Key Person) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมทวี บุญโชติ ภาควิชารังสีวิทยา ชั้น 2 อาคาร 1 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา (สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง RCo 2) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องเรียน 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่หน่วยงานระดับพันธกิจ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเรียน 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

    งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การบริหารความเสี่ยง(Risk management for Dietetics)”  ในหลักสูตรโภชนบำบัด รุ่นที่ 29  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.00 – 16.00 ณ ห้องเรียนฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3  อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวการติดตามความเสี่ยง  ปีงบประมาณ 2560 (ครึ่งปีหลัง) และประเมินความเสี่ยงของคณะฯ ปีงบประมาณ 2561 แก่หน่วยงานระดับพันธกิจ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องเรียน 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

bcm,rama

งานบริหารความเสี่ยงในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยงของคณะฯ เป็นผู้จัดประชุมแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้าน  BCM (Business Continuity Management)  ในเขตพื้นที่พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 2  สำนักงานคณบดี อาคารเรียนรวม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ " Enterprise Risk Management " ในหลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 45 ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 910A-B ชั้น 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายกลุ่มผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 617 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยง ภาควิชา" ให้แก่ภาควิชาต่งๆ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องเรียน 813 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนากลไกการควบคุมภายใน"  ให้แก่หน่วยงานตามพันธกิจ เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเรียน 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการประเมินความเสี่ยงภาควิชา ให้แก่ภาควิชาต่างๆ   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องเรียน 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ให้แก่หน่วยงานตามพันธกิจและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องเรียน 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรฝ่ายการคลัง  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 6

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 810B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

วันที่  2 เมษายน  2558  ณ ห้องประชุม  907  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 

 

วันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 907  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 

 

การบริหารความเสี่ยง 4 แบบ ตามหลัก COSO-ERM

วันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 810B  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 

 

Pages