ดาวน์โหลด
เอกสารการประเมิน/การจัดการความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน/รายงานประจำปี/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ
การอบรม
วิทยากรภายใน/ภายนอกคณะฯ
 
   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

งานบริหารความเสี่ยงได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ปี 2560

ภาพการประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี ปี 2560 หัวข้อ "โตโต๊โต SECOND GROWTH SPURT"

งานบริหารได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานด้านสนับสนุนใน การประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี ปี 2560 หัวข้อ "โตโต๊โต SECOND...

การควบคุมภายใน

กำหนดส่งข้อมูล ภายใน วันที่ 20 มกราคม 2560

   ข่าวสมัครงาน  (ดูทั้งหมด)  

 

งานบริหารความเสี่ยงมีความประสงค์รับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 อัตรา 

รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์  ที่รับการสัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2558

งานบริหารความเสี่ยงกำลังเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

   บทความด้านความเสี่ยง   (ดูทั้งหมด)  

 

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง มีโอกาสที่จะประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งท...

ประเทศไทยมีการบริหารจัดการหลายภาคส่วน เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านเหมือนกับอาร...