You are here

ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน

 

การจัดตั้งงานบริหารความเสี่ยง 

         ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559 ซึ่งตัวชี้วัดข้อ 8 กำหนดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงภายในส่วนงานในทุกด้าน ภายในปี 2558 
         ดังนั้นเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในการปรับโครงสร้างของคณะฯ จึงมีการจัดตั้งงานบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อรองรับการทำงานด้านความเสี่ยงของคณะฯ อย่างเป็นรูปธรรมขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 อยู่ภายใต้สังกัด สำนักงานคณบดี โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดี (ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์พรชัย  มูลพฤกษ์) กำกับดูแล