You are here

บุคลากร

ศิริพร  ทองวัน
นางศิริพร ทองวัน (พร)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง (รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารความเสี่ยง)
โทร : 02-2010063 หรือ 69934
 
 
ภนิดา  ขำประไพ
นางภนิดา ขำประไพ (นู๋ยุ้ย)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
โทร : 02-2010063 หรือ 69935
 
 
กฤติญา  เลิศล้ำ
นางสาวกฤติญา เลิศล้ำ (ปุ้ย)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
โทร : 02-2010063 หรือ 69935
 
 
วิรงรอง  ภูวิชัย
นางสาววิรงรอง ภูวิชัย (มิ้นท์)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
โทร : 02-2010063 หรือ 69935
 
 
ณิชาภา  จันทร์ละออ
นางสาวณิชาภา จันทร์ละออ (ยุ้ย)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
โทร : 02-2010063 หรือ 69934
 
 
พิกุล  โสเจยยะ
นางสาวพิกุล โสเจยยะ  (แกน)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
โทร : 02-2010063 หรือ 69934
 
 
สุกัญญา วงษ์ษา
นางสาวสุกัญญา วงษ์ษา  (หน่อง)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
โทร : 02-2010063
 
 
ศิริพร  ทองวัน
นางปิยธิดา รัตนภักดี (อุ๊)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : piyatida.rat@mahidol.ac.th
โทร : 02-2010063