You are here

หน้าที่ความรับผิดชอบ

       
 
      หน้าที่ความรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง
 
1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยง
 
3. พัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยง
 
4. ประสานงานกับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ