บทความด้านความเสี่ยง   (ดูทั้งหมด)  

 

You are here

แนวทางการบริหารความเสี่ยง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

 

 

               ในปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงต่อการดำเนิน

     ธุรกิจมากขึ้น แนวทางการบริหารความเสี่ยงจึงได้รับ

     ความสนใจและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับ

     องค์กรและผู้เชี่ยวชาญ เช่น The Committee Of Sponsoring

     Organisations  of the Treadway Comission (COSO) ที่ได้

     มีการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐาน

     ในระดับสากลขึ้นเพื่อให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ใช้เป็น

     แนวทางในการปฏิบัติและได้ประกาศใช้ในเดือนกันยายน

     2547 เป็นต้นมา

 

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่ามาตรฐานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งองค์กรอื่นๆที่สนใจพัฒนา

ระบบบริหารความเสี่ยง  เนื่องจากระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะ

นำองค์กรไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนในที่สุด 

หัวข้อเพิ่มเติมสามารถดูได้ในเอกสารที่แนบ มีดังนี้  

 

- ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

- ความหมายของความเสี่ยง โอกาสและการบริหารความเสี่ยง

- องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง

- ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง

- หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

- แนวปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการบริหารความเสี่ยง

- ลำดับขั้นของการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง

- คำศัพท์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

          

 

            --ดาวโหลดบทความที่นี่--