ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)   

You are here

การประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี 2560

 

            เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดให้ส่วนงานดำเนินการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบ ๕ ด้านของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2560  ซึ่งในทุกปี    งานบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการตอบแบบสอบถามตามเอกสารอ้างอิงที่มี  แต่เนื่องจากว่าทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาแบบสอบถามใหม่  ซี่งทางมหาวิทยาลัยมหิดลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแบบสอบถามการควบคุมภายในในไม่ช้า
             เพื่อให้การปรับเปลี่ยนในอนาคตเป็นไปอย่างราบรื่น  งานบริหารความเสี่ยงจึงขอนำส่งแบบประเมินการควบคุมภายใน 75 ข้อ เพื่อให้หน่วยงานได้ทำการศึกษา  ประเมิน  และทำความคุ้นเคย (Pilot Project) กับแบบประเมินก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้แบบฟอร์มใหม่ 
            ในการนี้เพื่อเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยฯกำหนด จึงขอให้ท่านประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560  ตามแบบฟอร์ม RM001/60   แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งผลการประเมินและแผนดังกล่าวกลับไปยังงานบริหารความเสี่ยง อาคารเรียนรวม ชั้น 6 ภายในวันที่ 20 มกราคม  2560 พร้อมทั้งส่งไฟล์(Microsoft Excel) มาทาง Outlook : ภนิดา ขำประไพ หรือ  Email : PANIDA.KHM@MAHIDOL.AC.TH  
                 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดทำข้อมูลข้างต้นท่านสามารถ Download เอกสารได้ที่เว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง > ดาวน์โหลด > การควบคุมภายใน > แบบฟอร์มการควบคุมภายใน ๗๕ ข้อ ของ สตง. หรือที่  http://med.mahidol.ac.th/risk_mgt/ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภนิดา  ขำประไพ โทร. 0063, 69935 
 
 
 

          

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย  มูลพฤกษ์)

รองคณบดี