ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)   

You are here

การติดตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1-2

 

ตามที่ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้ทุกส่วนงานทำการติดตามและรายงานผลการจัดการความเสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง นั้น บัดนี้ถึงกำหนดในการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑ แล้ว

ในการนี้คณะฯ จึงขอให้ท่านรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –

๓๐ มกราคม ๒๕๕๙  โดยสามารถ Download เอกสารการติดตามความเสี่ยง ได้ที่ เว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง (http://med.mahidol.ac.th/risk_mgt/) และ

กรุณาส่งเอกสารดังกล่าวกลับไปยัง งานบริหารความเสี่ยง ชั้น ๖ อาคารเรียนรวม ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พร้อมทั้งส่งไฟล์เอกสารไปที่

MU Webmail ชื่อ nichapha.cha@mahidol.ac.th หรือที่ Outlook ชื่อ ณิชาภา จันทร์ละออ เพื่อรวบรวมและรายงานผลไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารความเสี่ยง หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๙๙๓๔ และ ๖๙๙๓๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการด้วย จะขอบคุณยิ่ง

                                        

 

              

                                        

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย  มูลพฤกษ์)

รองคณบดี