ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)   

You are here

การประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

 

           

                 ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดให้ทุกส่วนงานดำเนินการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานผลให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลตามที่กำหนด

 

                  ในการนี้ งานบริหารความเสี่ยงจึงขอนำส่งแบบประเมินการควบคุมภายในจำนวนทั้งหมด ๘๐ ข้อ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ๑๑ หน่วยงาน และทางงานบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการแยกแบบสอบถามที่ตรงตามฝ่าย/งาน/หน่วยที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้หน่วยงานของท่านประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตามแบบฟอร์มที่แนบ)

 

                 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดทำข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถ Download เอกสารการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ที่เว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง > ดาวน์โหลด > เอกสารการควบคุมภายใน > ชื่อหน่วยงาน > แบบฟอร์มการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๓ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางภนิดา  ขำประไพ โทรศัพท์ ๐๐๖๓, ๖๙๙๓๕ และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแบบสอบถาม การควบคุมภายในดังกล่าวกลับมาที่ งานบริหารความเสี่ยง ชั้น ๖ อาคารบริหาร ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งส่งไฟล์ (Microsoft Excel) มาทาง Outlook: ภนิดา ขำประไพ หรือ E-mail: panida.khm@mahidol.th หรือโทรสาร ๐๐๖๓